Điểm tin khác

Điểm tin khác

Kết nạp đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp...

Chuỗi hình ảnh AVA hoạt động từ thiện tại Phú Thọ...

Ảnh từ thiện tại Quảng Bình, Quảng Trị Hình ảnh từ thiện tại Nghệ An

AVA đã thực hiện hoàn thành dự án “Tư vấn xây...

AVA đã thực hiện hoàn thành dự án "Tư vấn xây dựng quy trình đánh giá và thủ tục chuyển giao tài sản cố...

AVA tổ chức Vui tết trung thu

AVA đã tổ chức Lễ hội Trung thu với nhiều chủ đề cho con em cán bộ nhân viên trong Công. Với sự tham...