Báo cáo minh bạch

Báo cáo minh bạch

Báo cáo minh bạch 2023

BC minh bạch 2023

Tình hình tăng/giảm kiểm toán viên trong năm 2023

Tình hình tăng/giảm kiểm toán viên trong năm 2023 - Số lượng kiểm toán viên hành nghề kiểm toán đã thông báo tăng trong năm...

Báo cáo minh bạch 2022

Báo cáo minh bạch 2022 - Xem file đính kèm (BC minh bạch 2022)

Cập nhật BC Minh bạch (tăng/giảm) KTV

Tên doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Sudico, đường Mễ...

Cập nhật BC Minh bạch (tăng/giảm) KTV

Tên doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Sudico, đường Mễ...

Cập nhật BC Minh Bạch (tăng/giảm KTV)

Tên doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Sudico, đường Mễ...

Cập nhật BC Minh bạch (tăng/giảm KTV)

DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục quản...

Thông báo cập nhật Báo cáo minh bạch

Tên doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Sudico, đường Mễ...

Thông báo thay đổi KTV hành nghề

Thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề Tên doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam ...