Kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính là một trong những dịch vụ quan trong nhất của chúng tôi, là một trong những thế mạnh mang lại thương hiệu AVA. Dịch vụ này, AVA đã có hơn 300 khách hàng truyền thống với sự đảm bảo của đội ngũ đông đảo kiểm toán viên AVA giàu kinh nghiệm chuyên sâu về Kiểm toán, Kế toán, tài chính, thuế…

Công việc kiểm toán phải tuân thủ theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt nam, các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận tại Việt nam, các quy định hiện hành về tài chính, kế toán và kiểm toán của Nhà nước Việt Nam và các qui định có liên quan khác.

Qua các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính độc lập, AVA giúp các doanh nghiệp khắc phục những điểm còn tồn tại, hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, làm tăng thêm sự hiểu biết của hội đồng quản trị và ban giám đốc về doanh nghiệp và các rủi ro mà doanh nghiệp có thể phải đối mặt, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp.

Các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính độc lập đáng tin cậy sẽ củng cố lòng tin của nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác theo quy định của pháp luật.