Thông tin ngành khác

Thông tin ngành khác

Dấu hiệu suy thoái kinh tế

5 dấu hiệu toàn cầu đang tiến tới suy thoái USD tăng mạnh, thị trường chứng khoán đi xuống, kinh tế Mỹ yếu và các...

Các chuyên gia tài chính kế toán của Đông Nam Á...

Bộ phận tài chính cần thuyết phục tổ chức, doanh nghiệp về vai trò chiến lược của mình để thúc đẩy thành công của...

VACPA – Kế hoạch soạn thảo 20 Chuẩn mực kiểm toán...

Thực hiện Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập,...