Tư vấn Kế toán

Dịch vụ Tư vấn Kế toán 

AVA đã cung cấp cho các khách hàng nhiều loại dịch vụ kế toán bao gồm:

–    Tư vấn lập và quản lý chứng từ kế toán;
–    Tư vấn thực hiện ghi sổ kế toán;
–    Tư vấn lập báo cáo tài chính;
–    Tư vấn xây dựng hệ thống kế toán và tổ chức bộ máy kế toán thích hợp;
–    Tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo quản trị thích hợp;
–    Tư vấn xây dựng phần mềm kế toán.