Đào tạo về quản lý, quản trị kinh doanh

Kiểm toán AVA đã trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc hợp tác với các trường đại học, các ngành, các địa phương ở...

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính

Kiểm toán AVA đã trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc hợp tác với các trường đại học, các ngành, các địa phương ở...