Kiểm tra các thủ tục thoản thuận trước

Ngoài nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính, hầu hết các doanh nghiệp đều cần đến dịch vụ đảm bảo độc lập, khách quan đối với thông tin tài chính, các giao dịch và các quy trình.

DỊCH VỤ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN TRƯỚC

Thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước là gì ?

Kiểm toán viên, kế toán viên chuyên nghiệp chỉ thực hiện các thủ tục đã thỏa thuận với doanh nghiệp từ trước và cung cấp một báo cáo dựa trên các phát hiện thực tế về thông tin tài chính mà trong đó không đưa ra sự đảm bảo và cũng không trình bày kết luận hay ý kiến. Báo cáo này không được cung cấp cho công chúng mà chỉ cung cấp giới hạn cho các bên đã tham gia thỏa thuận các thủ tục. Các thủ tục cụ thể được thảo luận và thống nhất với doanh nghiệp và có thể tập trung vào một số khu vực mà doanh nghiệp tin rằng sẽ cung cấp giá trị lớn nhất.

Dịch vụ thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước thích hợp khi nào?

– Ban Giám đốc doanh nghiệp muốn tập trung vào một số khu vực của thông tin tài chính để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng bên ngoài, như xác định số dư hàng tồn kho, xác nhận số dư các khoản phải trả, xác định số dư tiền mặt, hoặc rà soát việc sử dụng hợp lý nguồn tài trợ.

– Ban Giám đốc doanh nghiệp muốn tìm kiểm đầy đủ thông tin cho một thuyết minh nào đó phải trình bày theo yêu cầu của các chuẩn mực.

Lợi ích của dịch vụ thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước là gì?

– Dịch vụ này được cung cấp một cách linh hoạt do dịch vụ được thiết kế cho các hoàn cảnh khác nhau và nhằm vào các khoản mục cụ thể trong dữ liệu tài chính.

– Người sử dụng có thể yêu cầu thực hiện các công việc cụ thể cũng như xác định hình thức báo cáo.

– Các phát hiện thực tế có thể được báo cáo liên quan tới việc hoạt động hiệu quả của quy trình và các kiểm soát báo cáo tài chính.

– Báo cáo về các thủ tục thỏa thuận trước hàng năm có thể được xem là một phụ lục đính kèm báo cáo tài chính để bổ sung sự tin cậy và tính đầy đủ cho Ban Giám đốc và nhân viên.

– Dịch vụ này có thể đáp ứng các nhu cầu cụ thể của nhà tài trợ hoặc nhà cung cấp.

(Xem toàn bộ nội dung tại Chuẩn mực 4400)