Tư vấn quản lý

Dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn tài chính:

  • Tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo quản trị của doanh nghiệp;
  • Xây dựng quy chế tài chính cho doanh nghiệp, tổ chức;
  • Rà soát và tư vấn các nội dung có liên quan đến tài chính/kế toán;
  • Biên soạn quy trình, cẩm nang và tư vấn về tài chính kế toán;
  • Tư vấn quản lý sản xuất: Xây dựng định mức chi phí cho từng kỳ kế toán; Xây dựng bảng định mức chi phí và phân tích điểm hòa vốn; Phương pháp kiểm soát chặt chẽ tài chính doanh nghiệp;
  • Tư vấn các mô hình, tái cấu trúc về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp (dòng tiền, ngân sách…);
  • Tư vấn tài chính mua bán, sát nhập doanh nghiệp và tái cơ cấu mô hình tài chính;
  • Tư vấn quản lý nguồn nhân lực…