Nguyên tắc kê khai thuế TNDN của chi nhánh công ty; Chính sách thuế GTGT của chi nhánh công ty

Nguyên tắc kê khai thuế TNDN của chi nhánh công ty

Về nguyên tắc, trường hợp Công ty có Chi nhánh trực thuộc hạch toán độc lập thì Chi nhánh trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại Chi nhánh trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh trực thuộc.

Trường hợp Công ty có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì Chi nhánh trực thuộc của Công ty không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, Công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại Chi nhánh trực thuộc.

Trường hợp Chi nhánh của Công ty chuyển đổi hình thức hạch toán độc lập sang phụ thuộc để Công ty khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính thì Chi nhánh độc lập của Công ty có quyết định chuyển thành Chi nhánh trực thuộc của Công ty phải thực hiện đăng ký thuế lại để được cơ quan thuế cấp mã số thuế mới theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 95/2016/TT-BTC. Khi có Quyết định chuyển đổi, Chi nhánh Công ty trước chuyển đổi phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

Công văn 95835/CT-TTHT ngày 02 tháng 11 năm 2020 Cục thuế TP Hà Nội

Chính sách thuế GTGT của chi nhánh công ty

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư xây dựng kho tại địa phương khác trụ sở chính, đồng thời thành lập Chi nhánh Công ty. Chi nhánh kê khai hạch toán phụ thuộc, đã được cấp mã số thuế và do Cục Thuế tại đại phương quản lý thì:

– Trường hợp Chi nhánh được thành lập để thực hiện việc quản lý dự án đầu tư thì Chi nhánh lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với Cục Thuế địa phương theo hướng dẫn tại tiết b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC.

– Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê lại đất trong khu công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và hóa đơn tiền cho thuê lại đất được lập cho Công ty thì Công ty thực hiện tổng hợp số thuế GTGT đầu vào phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn gia cho Chi nhánh để Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp là Cục Thuế địa phương nơi Chi nhánh hoạt động.

– Trường hợp trong giai đoạn đầu tư xây dựng, chưa đi vào hoạt động, Công ty chưa bàn giao cho Chi nhánh thực hiện việc quản lý dự án đầu tư thì Công ty lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư theo mẫu 02/GTGT, và kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh, sau khi bù trừ nếu số thuế đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

– Khi dự án đầu tư đã hoàn thành, đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc kê khai thuế GTGT của Chi nhánh thực hiện theo quy định điều 42, Điều 43 Điều 45 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/ QH14 ngày 13/06/2013 của Quốc hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020 ) và Điều 11 của Nghị định số 126 / 2020 / NĐ – CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý thuế ( có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020 ).

Công văn 101322/CT-TTHT ngày 23 tháng 11 năm 2020 Cục thuế TP Hà Nội.