AVA nhận cúp giải nhất bóng đá VACPA

Ảnh AVA nhận Giải Nhất bóng đá Khu vực phía Bắc năm 2017

Ảnh AVA nhận Giải Nhất bóng đá Khu vực phía Bắc năm 2018