Tổng Giám đốc AVA nhận bằng khen của Chủ tịch nước