Tình hình tăng/giảm kiểm toán viên trong năm 2023

Tình hình tăng/giảm kiểm toán viên trong năm 2023

– Số lượng kiểm toán viên hành nghề kiểm toán đã thông báo tăng trong năm 2023 là 04 kiểm toán viên:

TT Họ và tên Giấy chứng nhận ĐKHN
Số Từ ngày Đến hết ngày
1 Nguyễn Vũ Việt Tùng 5780-2023-126-1 30/06/2023 31/12/2027
2 Nguyễn Ngọc Sao 6178-2023-126-1 09/10/2023 31/12/2027
3 Ngô Thị Thu Huyền 6103-2023-126-1 09/10/2023 31/12/2027
4 Nguyễn Thanh Thanh Quỳnh 6177-2023-126-1 10/11/2023 31/12/2027

 

– Số lượng kiểm toán viên xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do hết hạn là 03 kiểm toán viên:

TT Họ và tên Giấy chứng nhận ĐKHN
Số Từ ngày Đến hết ngày
1 Trần Mạnh Đức 4884-2024-126-1 01/01/2024 31/12/2028
2 Trần Thị Lan Anh 4992-2024-126-1 01/01/2024 31/12/2028
3 Nguyễn Xuân Hoàng 4907-2024-126-1 01/01/2024 31/12/2028