Thông tư 88/2020/TT-BTC quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Cụ thể, theo Điều 26 Thông tư 68 thì một loạt các văn bản về hóa đơn sẽ hết hiệu lực từ 01/11/2020; nay, để thống nhất áp dụng văn bản theo lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 88 quy định những văn bản sau vẫn có hiệu lực đến 30/6/2022:

– Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TTBTC ngày 25/8/2014, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015);
– Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Thông tư 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

– Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;
– Quyết định 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 về việc gia hạn thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015;

– Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC , Thông tư 26/2015/TT-BTC ).
Đồng thời, bãi bỏ quy định “các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020”.

Thông tư 88/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2020