Kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính là một trong những dịch vụ quan trong nhất của chúng tôi, là một trong những...

Thẩm định giá tài sản

Bước 1: Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường...

Xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa

Các nội dung cơ bản về xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Phương thức thực hiện dịch vụ xác định giá trị...

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Để thực hiện tốt các qui định hiện hành của Chính phủ, các qui định về quản lý đầu tư xây dựng, Thông tư...

Soát xét thông tin tài chính

Chuẩn mực 2410 về soát xét thông tin tài chính giữa niên độ QUY ĐỊNH CHUNG 01.  Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn về trách...

Kiểm tra các thủ tục thoản thuận trước

Ngoài nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính, hầu hết các doanh nghiệp đều cần đến dịch vụ đảm bảo độc lập, khách...

Tư vấn Thuế

Dịch vụ Tư vấn thuế được xuất phát tư nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Ngoài dịch vụ kế toán, kiểm toán, chúng...

Tư vấn Kế toán

Dịch vụ Tư vấn Kế toán  AVA đã cung cấp cho các khách hàng nhiều loại dịch vụ kế toán bao gồm: -    Tư vấn...

Tư vấn quản lý

Dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn tài chính: Tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo quản trị của doanh nghiệp; Xây...

Đào tạo về quản lý, quản trị kinh doanh

Kiểm toán AVA đã trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc hợp tác với các trường đại học, các ngành, các địa phương ở...