Cập nhật BC Minh bạch (tăng/giảm KTV)

DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ NGHỊ CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục quản lý giám sát kế toán, kiểm toán)

       Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam ( AVA) đề nghị Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán để được hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên sau:

STT Họ và tên Năm sinh Quê

quán (1) (quốc tịch)

Chức vụ Chứng chỉ KTV Thời hạn hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian đến…..
Nam Nữ Số Ngày cấp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Tại trụ sở chính:        
II.Tại chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tại Hà Nội
1 Phùng Quang Vũ 1992   Vĩnh Phúc Kiểm toán viên 4989/KTV 23/04/2019 Có xác định thời hạn từ ngày 15/12/2021-15/12/2022

        Chúng tôi cam kết:

– Các kiểm toán viên có tên trên có đủ điều kiện đăng ký hành nghề kiểm toán và hiện đang làm việc theo hợp đồng lao động toàn thời gian tại Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập.

– Chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các kiểm toán viên hành nghề có tên ở trên theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập.

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

Người đại diện theo pháp

luật của doanh nghiệp kiểm toán

 

Nguyễn Minh Hải