VACPA – Kế hoạch soạn thảo 20 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2021

Thực hiện Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập, Quyết định số 443/QĐ-BTC ngày 01/03/2010 của Bộ Tài Chính ban hành Quy trình xây dựng, ban hành và công bố chuẩn mực kiểm toán (CMKiT) Việt Nam và Hợp đồng giao việc số 398/BTC-QLKT ngày 14/05/2021 của Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về việc biên soạn trình Bộ Tài chính ban hành 20 CMKiT Việt Nam, Chủ tịch VACPA đã có Quyết định số 269-2021/QĐ-VACPA ngày 7/6/2021 thành lập Ban nghiên cứu, soạn thảo CMKiT Việt Nam (sau đây gọi là “Ban soạn thảo”).

Ngày 29/06/2021, VACPA đã tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo để thảo luận kế hoạch triển khai, cách thức tiến hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm, từng thành viên. Dựa trên các trao đổi tại cuộc họp, VACPA đã hoàn thiện Kế hoạch triển khai việc nghiên cứu, soạn thảo 20 CMKiT Việt Nam năm 2021 (sau đây gọi là “ Kế hoạch soạn thảo CMKiT năm 2021”) và gửi Công văn số 3132021/VACPA ngày 01/07/2021 của Chủ tịch VACPA tới các đơn vị có cử nhân sự tham gia Ban soạn thảo và thành viên Ban soạn thảo.

VACPA rất mong nhận được sự hỗ trợ và tham gia tích cực của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp kiểm toán, các trường đại học, thành viên Ban soạn thảo, kiểm toán viên và người quan tâm để quá trình soạn thảo 20 CMKiT năm 2021 sẽ được thực hiện hiệu quả, góp phần phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam.