Một số vấn đề KTV cần lưu ý do ảnh hưởng dịch Covid-19 đến công việc kiểm toán

Một số vấn đề KTV cần lưu ý do ảnh hưởng dịch Covid-19 đến công việc kiểm toán

(Xem văn bản của VACPA đính kèm)