Danh sách 32 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 – Đợt 1, Đợt 2

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố Danh sách 32 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 – Đợt 1, Đợt 2 như sau:

ĐỢT 1: 30 CÔNG TY KIỂM TOÁN

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)

2. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)

3. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)

4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)

5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM)  (PWC)

7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)

8.  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)

9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)

10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)

11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (AISC)

12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)

13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT  (AN VIỆT)

14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT (VIETLAND)

15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)

16. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)

17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SVC)

18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (VIETVALUES)

19. CÔNG TY TNHH KIÊM TOÁN BDO  (BDO)

20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)

21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)

22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (TTP)

23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)

24. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)

25. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)

26. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)

27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)

28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NTV)

29. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA (AFA)

30. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ATC (ATC)

ĐỢT 2: 02 CÔNG TY KIỂM TOÁN

31. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

32. CÔNG TY TNHH VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA HÀ NỘI)

Chi tiết xem File đính kèm:

30 DN kiểm toán chấp thuận năm 2021- Đợt 1

02 DN kiểm toán chấp thuận năm 2021 – Đợt 2