Văn bản chuyên ngành

Ưu đãi thuế TNDN khi sáp nhập doanh nghiệp

19:11 22/06/2017

Trường hợp hai doanh nghiệp sáp nhập với nhau thì được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp trước khi sáp nhập trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, việc xác định thu nhập hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính.

Công văn số 1233/TCT-CS ngày 03/04/2017 của Tổng cục Thuế.


BTW_STh

Bình luận