Văn bản chuyên ngành

Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

19:17 22/06/2017

Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT, giá đất được trừ để tính thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.

Trường hợp Công ty kê khai giá chuyển nhượng bất động sản không phù hợp thì cơ quan Thuế được quyền ấn định giá chuyển nhượng và giá đất được trừ theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Công văn số 1220/TCT-CS ngày 31/03/2017 của Tổng cục Thuế


BTW_STh

Bình luận