Văn bản chuyên ngành

Bản tin Thuế thu nhập doanh nghiệp tháng 5, 6/2017

18:56 22/06/2017

(1). Hướng dẫn về khấu hao tài sản cố định đối với tài sản là nhà hỗn hợp

Ngày 12/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC (“Thông tư 28”), sửa đổi, bổ sung Thông tư 147/2016/TT-BTC và Thông tư 45/2013/TT-BTC về khấu hao tài sản cố định đối với các tài sản là nhà hỗn hợp.

Theo Thông tư 28, đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thể như sau:

  • Đối với phần diện tích dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh nghiệp ghi nhận phần diện tích đó là tài sản cố định và trích khấu hao theo quy định.
  • Đối với phần diện tích dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán.
  • Trường hợp không xác định tách riêng được phần diện tích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản (diện tích) này là tài sản cố định và không được trích khấu hao.

Thông tư 28 có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

(2). Thu nhập từ tiền lãi thanh toán chậm không được miễn thuế TNDN

Theo Công văn 1234/TCT-CS ngày 03/04/2017 của Tổng Cục thuế (“TCT”), trường hợp doanh nghiệp đang được miễn thuế đối với hoạt động trồng trọt, chế biến nông sản có thu nhập từ tiền lãi do khách hàng thanh toán chậm so với thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng mua bán thì đây là khoản thu nhập khác không liên quan đến lĩnh vực được ưu đãi. Khoản thu nhập này không được miễn thuế TNDN.

(3). Thời điểm hưởng ưu đãi thuế do chuyển đổi thành địa bàn ưu đãi

Theo Công văn số 1421/TCT-CS ngày 17/4/2017 của TCT, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư tại địa bàn được chuyển đổi thành địa bàn ưu đãi thuế theo Danh mục mới ban hành tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì dự án này được xét hưởng ưu đãi thuế TNDN kể từ ngày Nghị định số 118/2015/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 27/12/2015).
 
BTW-STh
Bình luận