Tư vấn

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa

09:41 17/11/2013

Mục đích và phạm vi của dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

Mục đích

Phục vụ cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có được những thông tin chính xác, kịp thời về giá trị doanh nghiệp và các vấn đề có liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần trước khi phê duyệt giá trị doanh nghiệp. Những thông tin này cần được đảm bảo ở một mức độ tin cậy cao, đảm bảo tính trung thực và khách quan.

Mục đích của dịch vụ là nhằm đưa ra giá trị doanh nghiệp tại thời điểm xác định và ý kiến nhận xét, kiến nghị độc lập của đơn vị định giá về giá trị doanh nghiệp, về công tác cổ phần hóa của đpn vị cũng như những đề xuất, kiến nghị giúp Ban đổi mới các Bộ, ngành xem xét trước khi phê duyệt giá trị doanh nghiệp cho các đơn vị để đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác cổ phần hóa.

Phạm vi

Chúng tôi sẽ tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp theo đúng nội dung quy định tại các Nghị định, Thông tư có liên quan về cổ phần hóa doanh nghiệp...

Nội dung thực hiện dịch vụ

Xử lý tài chính trước khi cổ phần hoá

Tư vấn xử lý các tồn tại về tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá và trong quá trình cổ phần hoá, bao gồm:

-  Tư vấn xử lý tài sản thuê, mượn, nhận vốn góp liên doanh, liên kết, tài sản không cần dùng, tài sản được đầu tư bằng quỹ khen thưởng phúc lợi.

-  Tư vấn xử lý các khoản nợ phải thu nợ tồn đọng theo quy định hiện hành của Nhà nước trước khi cổ phần hoá.

-  Tư vấn cho đơn vị chuẩn bị các hồ sơ và các tài liệu có liên quan đến các khoản nợ không có khả năng thu hồi loại ra khỏi giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá để đơn vị bàn giao cho Tổng Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, xử lý theo quy định của pháp luật.

-  Xử lý các khoản nợ phải trả đến hạn trả khi cổ phần hoá hoặc thoả thuận với chủ nợ xử lý hoặc chuyển thành vốn góp cổ phần.

-  Tư vấn cho doanh nghiệp cách thức xử lý nợ tồn đọng quy định hiện hành của Nhà nước nếu doanh nghiệp có các khoản nợ tồn đọng.

-  Tư vấn cho doanh nghiệp xử lý tài chính các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu, giảm giá chứng khoán, quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, quỹ dự phòng tài chính .

-  Xác định lại kết quả kinh doanh nếu có thay đổi, phân phối theo quy định hiện hành trước khi chính thức cổ phần hoá (nếu có).

-  ...

Tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản, bao gồm:

- Thu thập các căn cứ phục vụ cho việc xác định giá trị doanh nghiệp như:

+ Số liệu theo sổ kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hoá.

+ Tài liệu kiểm kê, phân loại và đánh giá chất lượng tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hoá.

+ Giá thị trường của tài sản cùng loại tại thời điểm cổ phần hoá.

-  Kiểm tra thực tế để có cơ sở đánh giá giá trị còn lại của TSCĐ

- Đối chiếu số liệu công nợ giữa sổ kế toán với các văn bản xác nhận công nợ

- Xác định lại giá trị đối với toàn bộ các chỉ tiêu tài sản và nguồn vốn theo quy định.

- Xác định tổng giá trị tài sản đang dùng và giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

- Sau khi Ban cổ phần hóa doanh nghiệp thẩm tra, Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp sẽ được trình cơ quan chủ quản phê duyệt.

- Cùng đơn vị bảo vệ số liệu xác định giá trị doanh nghiệp trước các Bộ, ngành và đơn vị chủ quản có liên quan.

Xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá đối với các tài sản đặc thù:

- Căn cứ các văn bản chuyên ngành có liên quan của cơ quan quản lý Nhà nước.

Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp

- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm xác định GTDN theo đúng quy định hiện hành.

- Các phụ lục kèm theo được quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp từ 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần và các tài liệu pháp lý có liên quan.

- Các báo cáo tư vấn khác có liên quan theo quy định hiện hành (nếu có thoả thuận trong Hợp đồng xác định giá trị doanh nghiệp).

 

Bình luận