Tư vấn

Bán cổ phần theo lô

15:43 16/07/2016

Theo qui định tại Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/09/2015 về việc bán cổ phần theo lô quy định một số nội dung về việc thoái vốn Nhà nước tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết được tổ chức trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, công ty do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ là đại diện chủ sở hữu.

Tại Quyết định, Thủ tướng khẳng định việc bán cổ phần theo lô phải thực hiện đấu giá qua Sở Giao dịch chứng khoán trên cơ sở phương án bán theo lô được cấp có thẩm quyền phê duyệt  trong đó, phương án bán cổ phần theo lô phải có các nội dung cơ bản về số lô cổ phần bán đấu giá, số lượng cổ phần của mỗi lô, giá khởi điểm của lô cổ phần bán đấu giá, tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá, phương án xử lý trường hợp đấu giá không thành công. Bán cổ phần theo lô có thể chia thành nhiều lô khác nhau để bán đấu giá tùy theo số lượng cổ phần và tình hình thị trường, nhưng mỗi một phiên đấu giá chỉ bán 01 lô cổ phần, số lượng cổ phần của 01 lô không được thấp hơn 5% vốn điều lệ của công ty cổ phần. Đặc biệt, các nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần theo lô sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.Số lượng cổ phần nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được mua không bị hạn chế. Tuy nhiên, để được tham gia mua cổ phần theo lô, nhà đầu tư phải có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp; có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có; hỗ trợ doanh nghiệp để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới…


Web_STh

Bình luận