Tin tức nội bộ

Thông báo cập nhật Báo cáo Minh Bạch của AVA tháng 7/2019

00:04 31/07/2019

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ
 THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

V/v Báo tăng giảm kiểm toán viên

 

THÔNG BÁO CẬP NHẬT

(Bổ sung thông tin Báo cáo minh Bạch của AVA)

Tính đến 31/7/2019:

Tình hình tăng bổ sung kiểm toán viên hành nghề của AVA tính đến 30/6/2019:

TT

Họ và tên

Giấy chứng nhận ĐKHN

Số

Từ ngày

Ngày hết hạn

1

Trần mạnh Đức

4884-2019-126-1

08/07/2019

31/12/2023

2

Phạm Quang Hiệu

4901-2019-126-1

08/07/2019

31/12/2013

3

Trần Thị Lan Anh

4992-2019-126-1

18/07/2019

31/12/2023

Tình hình Giảm kiểm toán viên hành nghề của AVA tính đến 31/7/2019:

TT

Họ và tên

Giấy chứng nhận ĐKHN

Ngày chấm dứt HĐ

Lý do

Số

Từ ngày

Ngày hết hạn

1

Đặng Ngọc Khánh

2505-2019-126-1

01/01/2019

31/12/2023

04/07/2019

Chuyển công tác

 

Người cập nhật công bố

Nguyễn Sơn Thanh – Phó TGĐ Công tyBình luận