Thẩm định giá

Tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa

22:34 21/02/2014

Tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa

Thông tư số 194/2013/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 59.

Một số điểm đáng lưu ý:

(*) Triển khai kế hoạch chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần:

- Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu và Tổ giúp việc.

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu.

- Tổ chức kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP.

- Quyết định việc đề nghị Công ty Mua bán nợ tham gia tái cơ cấu.

(**) Giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp tái cơ cấu:

Căn cứ phương án tái cơ cấu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:

- Công ty Mua bán nợ quyết định giảm trừ một phần nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp tái cơ cấu theo cam kết. Mức giảm trừ nghĩa vụ trả nợ tối đa bằng số âm vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính gần nhất (đã được điều chỉnh theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp) của doanh nghiệp tái cơ cấu đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập trừ (-) đi phần giảm trừ nghĩa vụ trả nợ của các chủ nợ khác (nếu có) và không vượt quá số chênh lệch giữa giá trị sổ sách khoản nợ mua và giá vốn mua nợ tính đến thời điểm quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ.

- Các chủ nợ khác quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp tái cơ cấu theo thỏa thuận giữa các bên.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/02/2014.

Bình luận