Thẩm định giá

Dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

11:58 01/11/2013


Đầu tháng tháng 10 năm 2013, AVA đã hoàn thành công việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 4 (Cenco4). Quá trình xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty mẹ - Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 4 đã gặp không ít những vấn đề nảy sinh trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp được AVA đưa ra và cùng Hội đồng thẩm tra xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa (Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 4) thảo luận như vấn đề về lợi nhuận tăng đột biến năm tài chính 2012 và tại thời điểm định giá 30/6/2013 do hoàn nhập các khoản trích lập dự phòng trước đây, lợi nhuận thanh lý tài sản đã làm cho giá trị lợi thế kinh doanh của Cenco4 tăng lên đáng kể, tài sản loại ra không tính vào giá trị doanh nghiệp... Tại buổi thảo luận và thẩm tra, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đã đánh giá cao AVA đưa ra các vấn đề cần trao đổi - thảo luận để đi đến thống nhất giá tri doanh nghiệp của Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 4.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không nằm ngoài hoàn cảnh đó và làm tác động đến công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp, vì vậy giá trị doanh nghiệp được đánh giá một cách hợp lý là vấn đề rất quan trọng để góp phần vào công cuộc cổ phần hóa thành công của các doanh nghiệp nhà nước khi chuyển sang Công ty cổ phần. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2013 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 4 đã được Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng thẩm tra và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ của AVA.

Bình luận