Sản phẩm - Dịch vụ

Dịch vụ Tư vấn

00:10 29/05/2013

  • - Tư vấn tài chính
  • - Tư vấn thuế
  • - Tư vấn nguồn nhân lực
  • - Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng quy chế tài chính
  • - Tư vấn quản lý tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp
  • - Tư vấn quản lý tiền lương và nhân sự
Bình luận