Sản phẩm - Dịch vụ

Dịch vụ Kiểm toán

00:08 29/05/2013

Dịch vụ kiểm toán bao gồm:
  • - Kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên cho các loại hình doanh nghiệp
  • - Kiểm toán hoạt động các Dự án
  • - Kiểm toán tuân thủ, nội bộ
  • - Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
  • - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
  • - Kiểm toán thông tin tài chính
  • - Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước

Kiểm toán Báo cáo tài chính là một trong những yếu tố cơ bản và là một trong những thế mạnh của AVA. Hoạt động này đã có sự phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, trong lĩnh vực kiểm toán Báo cáo tài chính AVA có nhiều chuyên gia với kinh nghiệm chuyên sâu về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, .... Đội ngũ này đã thực hiện kiểm toán nhiều Báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp, các tổ chức.

Qua hoạt động kiểm toán, AVA giúp các đơn vị khắc phục những điểm yếu và hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính và điều hành đơn vị.

Công ty AVA đã tuyển chọn và đào tạo được đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, trong đó có nhiều Kỹ sư Xây dựng. Đội ngũ này đã thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn lập Báo cáo quyết toán, kiểm toán Báo cáo quyết toán chi phí đầu tư, quyết toán vốn đầu tư, trong đó có nhiều công trình lớn, phức tạp.

Hoạt động kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của AVA góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước và của Chủ đầu tư. Đặc biệt AVA đã góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB được kịp thời, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Bình luận