Quốc tế

Tham khảo các chuẩn mực kế toán Trung Quốc

08:54 09/11/2013

 

Tham khảo Chuẩn mực

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (CỦA TRUNG QUỐC)

 

 

 

Nội dung

 

Chuẩn mực kế toỏn doanh nghiệp : Chuẩn mực cơ bản ..................................................................( 3)

Chuẩn mực kế toỏn doanh nghiệp : Trỡnh bày cỏc mối quan hệ và giao dịch với cỏc bờn cú liờn quan   ........................................................................................................................................................(17)

Chuẩn mực kế toỏn doanh nghiệp : Bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ.....................................................(23)

Chuẩn mực kế toỏn doanh nghiệp : Cỏc sự kiện phỏt sinh sau ngày lập bảng cõn đối kế toỏn..............................................................................................................................................................(34)

Chuẩn mực kế toỏn doanh nghiệp : Tỏi cơ cấu cỏc khoản nợ .........................................................(38)

Chuẩn mực kế toỏn doanh nghiệp : Doanh thu ................................................................................(45)

Chuẩn mực kế toỏn doanh nghiệp : Đầu tư........................................................................................(51)

Chuẩn mực kế toỏn doanh nghiệp : Hợp đồng xõy dựng cơ bản ...................................................(60)

Chuẩn mực kế toỏn doanh nghiệp : Thay đổi ch