Kiểm toán tài chính

Dịch vụ kiểm toán

21:24 15/04/2021

Dịch vụ kiểm toán của AVA luôn hướng tới chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo độ tin cậy cao. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm toán được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính. Các thông tin này sẽ được các nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác sử dụng.

Các dịch vụ kiểm toán của chúng tôi, bao gồm: 

  • Kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định
  • Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
  • Kiểm toán các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
  • Kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế
  • Kiểm toán hoạt động
  • Kiểm toán tuân thủ
  • Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ
  • Các công việc kiểm toán đặc biệt
  • Soát xét các thông tin tài chính
  • Lập báo cáo phục vụ mục đích sáp nhập, chia tách, giải thể…

Với mục tiêu dịch vụ kiểm toán là nền tảng của công việc với khách hàng, chúng tôi cam kết luôn luôn cung cấp dịch vụ kiểm toán với chất lượng cao nhất, mang lại sự tin tưởng, giá trị và tính minh bạch cho khách hàng.

Bình luận