Kiểm toán tài chính

AVA tiếp tục được kiểm toán các tổ chức niêm yết và chứng khoán năm 2015

14:19 25/11/2014

Theo qui định của Bộ Tài chính và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) , hàng năm các Công ty kiểm toán phải được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Đây là một trong những điều kiện để đánh giá các Công ty kiểm toán có năng lực cao hoạt động trong lĩnh vực có điều kiện.

Qua gần 10 năm thành lập, bằng sự cố gắng và uy tín ngề nghiệp, theo đó hàng năm AVA đều được UBCKNN chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên sàn, các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Ngày 19 tháng 11 năm 2014, AVA là một trong 18 Công ty kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận tiếp tục đủ điểu kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015 theo Quyết định số 918/QĐ-UBCK của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. 

BTWeb_STh

Bình luận