Hợp tác - Hội nhập

Kiểm toán Báo cáo tài chính Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

15:56 10/07/2013

 • Công ty TNHH IF Việt Nam
 • Công ty Liên doanh Honda Kwaitexco             
 • Công ty TNHH Xây dựng Vinaus                     
 • Công ty TNHH Tập Đoàn OETEK Việt Nam  
 • Công ty Đèn hình Orion - Hanel            
 • Công ty Việt Pacific                                          
 • Công ty Kraze Vina                                           
 • Công ty TNHH Giao nhận Anpha To Omega   
 • Công ty Liên doanh Vận tải hành khách Bắc Hà          
 • Công ty Điện tử Y tế Kỹ thuật cao AMEC       
 • Công ty Codar Việt Nam                                   
Bình luận